C C C C A+ A A- X

ЗАПОВЕД № 300 от 08.04.2020г

Дата на публикуване 9 април 2020 Последна редакция 14 април 2020 Новини Отпечатай

З А П О В Е Д № 300 от 08.04.2020г.  

 

На основание чл.80 от ЗСВ във връзка с удължаване срока на обявеното извънредно положение и с оглед решения на Съдийска колегия на Висш съдебен съвет от 07.04.2020г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Преустановява се разглеждането на всички видове наказателни и граждански дела за периода от 14 април 2020г. до 13 май 2020г. включително, с изключение на делата, изрично посочени в заповеди №288 от 16.03.2020г., №292/16.03.2020г. и № 294/31.03.2020г.
  2. Всички насрочени дела, извън посочените в т.1, да се пренасрочат за определени дати след 13 май 2020г. Отсрочените дела да се насрочват преди новообразуваните дела.
  3. Изменям заповед №288 от 16.03.2020г., като удължавам срока, посочен в т.2, т.5 - т.9 и т.17 - до 13 май 2020г. включително.
  4. Считано от 09.04.2020г. по новопостъпилите входирани книжа да се образуват граждански и наказателни дела и да се докладват на съдиите за администриране при спазване указанията, дадени в заповед №288 от 16.03.2020г.
  5. Постъпилите и входирани през периода 16.03 - 08.04.2020г. книжа, иницииращи съдебни производства, да се образуват в дела, които да се разпределят. Гражданските дела, които се разпределят по дежурство, да се разпределят на съдията, който е бил дежурен съгласно утвърдения график в деня на входиране на книжата.
  6. През периода 09.04 - 13.05.2020г. произнасянето в закрито заседание да се извършва при възможност дистанционно, а при липса на такава - в графика за дежурство на съответния съдия.
  7. През периода 09.04 - 13.05.2020г. съдебните деловодители обработват администрираните от съдиите дела съобразно утвърдения график за дежурствата им.
  8. Отменям т.13 от заповед №288 от 16.03.2020г.
  9. Изменям т.14 в следния смисъл: Преустановява се достъпа в съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.1 и лицата, които искат да се снабдят със свидетелство за съдимост по реда, посочен в заповед №296 от 01.04.2020г.
  10. Изготвените през периода 16.03 - 13.04.2020г. съдебни актове да се предадат, резултатите от тях да се впишат в срочните книги и да се присъединят към деловодната програма. За целта системният администратор да създаде имейл, на който съдиите да изпратят изготвените съдебни актове. Възлагам на административния секретар да изготви график за предаване на делата, ведно с изготвените съдебни актове, съответно за вписването им и присъединяването към деловодната програма, както и за обезличаване на вписаните съдебни актове.

        

         Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на всички съдии и съдебни служители за сведение и изпълнение и да се публикува на официалната електронна страница на Районен съд – Пазарджик.

 

 

                                         АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ -ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РАЙОНЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК: /п/

                                                                        /Веселка Златева/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация