C C C C A+ A A- X

З А П О В Е Д № 288 от 16.03.2020г.  

Дата на публикуване 16 март 2020 Последна редакция 16 март 2020 Новини Отпечатай

З А П О В Е Д № 288 от 16.03.2020г.  

На основание чл.80 от ЗСВ във връзка с обявеното извънредно положение и с оглед решения на Висш съдебен съвет от 15.03.2020г. и от 16.03.2020г.

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Преустановява се разглеждането на всички видове наказателни и граждански дела за периода от 16 март 2020г. до 13 април 2020г. включително, с изключение на:

         НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА:

         - Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл.270 от НПК;

         - Делата по чл.66 от НПК;

         - Делата по чл.67 от НПК

         - Делата по чл.69 от НПК;

         - Делата по чл.70 от НПК;

         - Разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК;

         - Разпит на свидетел пред съдия по чл.223 от НПК;

         - Делата по чл.427 от НПК;

         - Делата по Раздел II от Закона за здравето;

         - Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица;

         - Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;

         - Дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство;

         - Дела по чл.355 от НК;

         - Делата по чл.159а от НПК

         - Делата по ЗЕС

         - Процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158,чл.161, чл.164, чл.165, всички по НПК

        

         ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

         - Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;

         - Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата

         - Разрешения за теглене на суми от детски влогове;

         - Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;

         - Делата за обезпечаване на доказателства;

 

 1. През периода 16.03 - 13.04.2020г. делата за обезпечения да се разпределят на дежурния граждански съдия.

         Гражданските дела по т.1 да се докладват за произнасяне на дежурния граждански съдия.

 

 1. Делата по т.1 се разглеждат в зала №3.

 

 1. Всички останали дела, извън посочените в т.1 да се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година.

 

 1. През периода 16.03 - 13.04.2020г. не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по т.1.

 

 1. През периода 16.03 - 13.04.2020г. новопостъпилите граждански дела по т.1 да се образуват от дежурния граждански съдия в случай, че съдия Златева и съдия Радина отсъстват.

 

 1. През периода 16.03 - 13.04.2020г. новопостъпилите наказателни дела по т.1 да се образуват от дежурния наказателен съдия в случай, че съдия Златева и съдия Радина отсъстват.

 

 1. През периода 16.03 - 13.04.2020г. всички наказателни дела, по които са постъпили молби, да се администрират от дежурния наказателен съдия за съответния ден.

 

 1. През периода 16.03 - 13.04.2020г. всички граждански дела, по които са постъпили молби, да се администрират от дежурния граждански съдия за съответния ден.

 

 1. За наказателните дела по т.1, чиито срок за насрочване в открито съдебно заседание по НПК е до седем дни ( с изключение на тези, които се разглеждат незабавно), се определя дата на заседание с резолюция на дежурния наказателен съдия след предварително съгласуване с определения по делото съдия-докладчик.

 

 1. Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по електронен път.

 

 1. Справките по дела се извършват САМО по телефоните, обявени на сайта на Районен съд - Пазарджик или по електронен път на електронния адрес на Районен съд - Пазарджик.

 

 1. Свидетелства за съдимост се издават всеки работен ден от 08.30ч до 12ч. само по електронен път, с изключение на служебно издаваните справки за съдимост.

 

 1. Преустановява се достъпа в съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.1.
 2. ЗАБРАНЯВАМ достъпа на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители в съдебните сгради, с изключение на ангажираните по дежурства съобразно утвърдения график за работа и при разглеждане в открито заседание на дела по т.1.

 

 1. УКАЗВАМ на съдиите, че следва да работят дистанционно по обявените за решаване дела. Изготвените съдебни актове се предават и резултатите по тях се вписват в срочните книгите след отпадане на извънредното положение.

 

         17.Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т. 1 за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020г. – 13 април 2020г. включително.

 

 1. Призовките и съобщенията за делата по т. 1 да се извършват по телефон или по електронен път.

 

         Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на всички съдии, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители за сведение и изпълнение и да се публикува на официалната електронна страница на Районен съд – Пазарджик.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация