C C C C A+ A A- X

Районен съд - Пазарджик обявява конкурс за длъжностите...

Дата на публикуване 22 май 2020 Последна редакция 22 май 2020 Обяви и конкурси Отпечатай

Съгласно Заповед № 355/20.05.2020г. на Административния ръководител - Председател на Районен съд - Пазарджик e обявен конкурс за длъжностите Съдебен деловодител – 2 щ. бр. в Районен съд – Пазарджик на основание чл. 67, ал.1 т.1 от КТ и „Призовкар“ - 1 щ. бр. в Районен съд – Пазарджик на основание чл. 67, ал.1 т.1 от КТ

                І. Описание на длъжностите:

                Съдебен деловодител: Образува и придвижва дела, прилага новопостъпили документи, подрежда и номерира документите към делата, подготвя ги за доклад, изпълнява указанията на съдията докладчик по делото, изготвя списъци на призовани за първо по делото заседание, изготвя и изпраща уведомления за решения и определения по делата, изготвя преписи от определения, решения и присъди, вписва данни по делата, ръчно и на компютър, прави справки по делата. Минимален размер на основната заплата – 752 лв. Минимален ранг за длъжността V ранг.

         Призовкар: Връчва призовки, съобщения и съдебни книжа; координира дейността си със съдебните деловодители и другите призовкари; отговаря за навременното връчване на призовките и другите книжа, незабавно връщане на вторите екземпляри и акуратното отбелязване на причините при невръчване на призовки. Минималният размер  на основната заплата за длъжността „Призовкар“ е размерът на минималната работна заплата за страната. Минимален ранг за длъжността V ранг.

  1. II. Общи изисквания към кандидатите: Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за заемане на длъжността съгласно чл. 340а, ал.1 от Закона за съдебната власт. Към момента на назначаване кандидатът следва да отговаря на изисканията на чл. 340а, ал.2 от Закона за съдебната власт и чл. 137 от Правилника за администрацията в съдилищата.

           IІІ. Минимални и специфични изисквания към кандидатите: Да имат завършено средно образование; Да притежават компютърна грамотност и отлични познания и умения за текстообработка с MSWord и обработка на данни с MS Exel. Да имат отлични познания по общи деловодни техники и работа със стандартно офис – оборудване; Да имат отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; Способност за работа в екип, комуникативни умения, самодисциплина и отговорност, лоялност и инициативност. Познания по нормативната уредба на организацията и работата на съдебната администрация - Правилник за администрацията в съдилищата, Етичен кодекс на съдебните служители Гражданско-процесуален кодекс /ГПК/ и Наказателно-процесуален кодекс /НПК/.

ІV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:
- Писмено заявление за участие в конкурса /по образец/;
- Професионална автобиография /тип CV/;
- Заверено копие от диплома за завършено образование;
- Заверено копие от удостоверение за компютърна грамотност или други документи удостоверяващи такава;
- Свидетелство за съдимост /оригинал/;
- Заверено копие от трудова книжка или от други документи, удостоверяващи професионалния опит;
- Медицинско свидетелство за работа /оригинал/;
- Декларация по чл.340а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт /по образец/;
- Декларация/съгласие за обработване на личните данни /по образец/;
- Удостоверение, че не се води на отчет в психодиспансер /оригинал/;
- Препоръки от предишни работодатели /по желание/;
- Нотариално заверено пълномощно за подаване на документи /когато не се подават лично/.
             Копията на документите трябва да бъдат саморъчно заверени сгриф „Вярно с оригинала” и подпис на лицето.

V. Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите:

             На три етапа: Първи етап: подбор по документи; Втори етап: практически изпит /тест/; Трети етап: събеседване

             Конкурсът се провежда от комисия, чиито членове се определят със заповед, съобразно чл.139 от Правилника за администрацията в съдилищата. Комисията заседава в пълния си състав и взема решения с обикновено мнозинство. За заседанията си комисията води протоколи, които се подписват от всички членове.

            Първи етап: Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания, предвидени в обявата за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания. Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол и се изготвят списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от членовете на комисията.

             В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началният час и мястото на провеждане на конкурса.
В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им. Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в 7-дневен срок от обявяването на списъците. Административният ръководител на съда се произнася окончателно в тридневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат поставени на информационното табло в съдебната палата и публикувани в интернет страницата на Районен съд - Пазарджик не по-късно от 7 /седем/ дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

            Втори етап – Кандидатите за длъжностите „Съдебен деловодител“ и „Призовкар“ решават писмен тест целящ да провери познанията им относно нормативната уредба, свързана със заеманата длъжност.  За всеки верен отговор кандидатът получава по 1 точка. До трети етап от конкурса се допускат тези кандидати, които имат над 70% верни отговори.

Конкурсната комисия определя вида на съответния тест.

             Трети етап – Третият етап се провежда само с успешно издържалите втори етап кандидати. Членовете на комисията оценяват личностните качества на кандидатите – комуникативност, начин на изразяване, умения за отстояване на позиция и др. с оценки по точки /мин. -1 т., макс. – 10 т./. Крайната оценка е средноаритметично число от оценките на всеки от членовете на комисията за всеки отделен кандидат.

За работата си комисията по провеждане на конкурса съставя протоколи, в които се отразяват резултатите от всеки етап- допускане/недопускане на кандидатите, оценки – брой точки, крайна оценка от конкурса и класирането съобразно нея.

Въз основа на проведения конкурс комисията оформя протокол с резултатите от проведения конкурс и класира успешно издържалите конкурса. Протоколът от крайния резултат на конкурса се публикува на интернет страницата на съда и се съобщава на участниците в него в 3-дневен срок от провеждането му.

С класирания на първо място кандидат се сключва споразумение и му се връчва индивидуална трудова характеристика.

VІ. Място и краен срок за подаване на документите:

    Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно на адрес: Районен съд - Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 3 Партер, стая 6 – „Регистратура” всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа в срок до 30 /тридесет/ дни от публикуване на обявата. Формуляри на заявление за участие и декларации могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на съда - https://pazardzhik-rs.justice.bg/bg.

   Копие от типовата длъжностна характеристика на конкурсните длъжности се предоставя предварително на всеки кандидат след подаване на документите - стая 6 /Партер/ – Регистратура.

    Всички съобщения и информация във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на съда- https://pazardzhik-rs.justice.bg/bg и на таблото за обявления на съда, намиращо се във фоайето на Съдебната палата в гр. Пазарджик.

 

Обявата е публикувана в бр. 117/22.05.2020г. на вестник „Марица“ от 22.05.2020г.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация