C C C C A+ A A- X

Свидетелство за съдимост

Свидетелството за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало на дадено физическо лице. 

Изисква се при постъпване на работа. Също при кандидатстване за получаване на определени разрешителни - за притежание на оръжие, за търговия с ценни книжа и др., както и при регистриране за упражняване на определени професии, като адвокат, лекар, архитект. 

НАРЕДБА № 8 ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ.
.......

Чл. 34. (1) Свидетелство за съдимост се издава на лице въз основа на заявление, подадено в районния съд по месторождението му .
(2) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Заявление за издаване на свидетелство за съдимост може да бъде подадено и чрез районния съд по местоживеенето на заявителя. Районният съд по местоживеене на лицето служебно изисква справка от бюрото за съдимост по месторождението му, като посочва целта, за която се иска, ако същата е отбелязана в заявлението. Справката може да се поиска по факс или по електронен път. След получаване на справката съдът издава свидетелство за съдимост.


Заявлението трябва да съдържа следната информация

Трите имена и адреса на заявителя 
Гражданство
Единен граждански номер
Трите имена на майката и бащата на молителя 
Дата на раждане 
Място на раждане 
Причина, поради която се иска свидетелство (напр. кандидатстване за 
работа). 

Заедно с заявлението задължително се представят: 

- лична карта 
- удостоверение за наследници (ако се иска свидетелство за починал 
роднина)
(Ако свидетелството за съдимост е за роднина, се изисква изрично писмено пълномощно. Когато се иска свидетелство за съдимост за други лица, се изисква изрично нотариално заверено пълномощно.)
- документ за внесена по банков път държавна такса 5(пет)лв по сметката на РС
(Държавната такса може да бъде платена и чрез ПОС терминал намиращ се в Информационен цънтър в съдебната палата.)
  

  На основание чл.4 от Закона за ограничаване на плащанията в брой събирането на приходи и други постъпления в лева в Районен съд могат да се осъществяват чрез ПОС терминал с валидни банкови карти VISAVisa ElectronV PAYMasterCardMaestro и Борика. ПОС терминалното устройство е инсталирано в Информационен център на първия етаж в сградата на Съдебната палата.


Съдът трябва да издаде свидетелство за съдимост в срок до 3 дни от подаване на молбата. Ако заявлението е подадена в съд, различен от съда по месторождение на молителя, срокът е седемдневен.


Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация