C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Председател

Работно време

 • Приемно време:
 • Всяка сряда от месеца от 15:00 до 16:00 часа, след предварително подадено писмено заявление и кратко описание на проблема. Няма да бъдат приемани лица, които имат висящи дела.
 • Писмените заявления се подават в стая № 6 - регистатура.

Функции на председателя:
Председателят на районния съд осъществява общо организационно и административно ръководство, отговаря за дейността на съда и го представлява. Изготвя годишен доклад за дейността на съда и го изпраща на Висшия съдебен съвет. В края на всяко шестмесечие председателят подготвя и предоставя на инспектората при Министерството на правосъдието информация за образуването и движението на преписките и делата на съдиите, съдия-изпълнителите и съдиите по вписванията. Той разпределя работата между съдиите и участва в съдебни заседания. Председателят назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби

Христо Георгиев

Административен ръководител - Председател на Районен съд - Пазарджик

Пазарджик, ул. "Хан Крум" №3

rcourt-pz@rcourt-pz.info

Магистрати

IX състав Елисавета Радина

Наказателно отделение

VI състав Николинка Попова

Гражданско отделение

VIII състав Цветанка Вълчева

Гражданско отделение

XVII състав Ани Харизанова

Гражданско отделение

XVI състав Мира Мирчева

Гражданско отделение

VII състав Димитър Чардаков

Гражданско отделение

XX състав Красимир Лесенски

Наказателно отделение

XXVIII състав Мария Ненова

Гражданско отделение

XIII състав Камен Гатев

Наказателно отделение

XIX състав Ангел Ташев

Гражданско отделение

XVIII състав Ненка Цветанкова

Гражданско отделение

XI състав Снежана Стоянова

Наказателно отделение

XXI състав Капка Вражилова

Наказателно отделение

X състав Таня Петкова

Наказателно отделение

XII състав Христо Георгиев

Гражданско отделение

Съдебно-изпълнителна служба

Работно време

 • Работното време с граждани:
 • 09:00ч - 17:00ч.

ВАЖНО: Считано от 13.05.2013, съгласно чл. 3, ал.5, т.1 б.”о” от ЗДДС, за услугите, предоставяни от държавен съдебен изпълнител се дължи ДДС.
- При внасяне на суми по дела в платежното нареждане, при основание за плащане, вносителите трябва изрично да посочват номера на съответното дело, за което се отнася банковия превод.


Изплащане на суми се извършва по банков път,
след изричното им поискване съгласно чл.455 ал.3 от ГПК. 


Държавният съдебен изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересуваната страна на основание представен изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение.
Молбите за изпълнение се подават на държавния съдебен изпълнител, в чийто район се намират:
а) движимите или недвижимите вещи, върху които е насочено изпълнението;
б) местожителството на третото задължено лице, когато изпълнението е насочено върху вземания на длъжника към него;
в) местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие, когато се касае за изпълнение на такива задължения;
г) местожителството на взискателя или длъжника, по избор на взискателя, когато се касае за присъдена издръжка.
Взискателят може да поиска от държавния или частния съдебен изпълнител по своето местожителство налагане на запор или възбрана върху вещи и вземания на длъжника, макар и съобразно горните правила изпълнителните действия да подлежат на извършване от друг съдебен изпълнител. След налагане на запора или възбраната държавният или частният съдебен изпълнител препраща изпълнителното дело на надлежния съдебен изпълнител.
Когато изпълнението е насочено към парични вземания на длъжника от трето задължено лице с местожителство в друг съдебен район, изпълнителното дело не се препраща.

В Съдебно изпълнителна служба се извършват следните справки :
за образувани изпълнителни дела и техните номера
за движение по делата / получени справки, дължими суми, наложени запори, възбрани, насрочени описи, публични продажби и др./
В Съдебно изпълнителна служба се издават удостоверения:

за липса на изпълнителни дела
за наличие на изпълнителни дела
други удостоверения по искане на страните по делата

1-ви състав Мариана Симонова

Държавен съдебен изпълнител

2-ри състав Венцислав Люнгов

Държавен съдебен изпълнител

3-ти състав Албена Кехайова

Държавен съдебен изпълнител

Деловодството на ДСИ

Намира се на първи етаж стая №7

тел/факс: 034/ 409 650

e-mail: dsi@rcourt-pz.info

Служба Вписванията

Работно време

 • Работното време с граждани: 10:30ч - 12:30ч. и 13:00 - 15:00

Служба по вписванията се намира на първи етаж стая №3. 
Телефон/факс: 034/ 44 23 04.

След реорганизация в рамките на Министерство на Правосъдието част от функциите на службите по вписвания към Районните съдилища се пое от Агенция по вписванията.
Службата по вписванията издава удостоверения за сделки с недвижими имоти и ипотеки. Издават се удостоверения за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания относно лица, недвижими имоти и определено време.
По закон, удостоверенията се издават на същия ден, в който е подадена молба, или най-късно на следващия ден. В някои случаи, съдилищата не могат да спазят този срок.
Спрваки за граждани, извършвани от Агенция по вписванията:

Удостоверение за тежест
Необходими документи:

Молба
Ксерокопие от акта за собственост
Квитанция за внесена държавна такса

2. Разпечатка на партида

Необходими документи:

Молба свободен текст
Квитанция за внесена държавна такса

3. Копие на нотариален акт

Необходими документи:

Молба свободен текст
Квитанция за внесена държавна такса - по 1 (един) лев на нотариален акт, като допълнително се заплаща при желание за заверка - 2 (два) лева на първа страница и по 1 (един) лев на следваща

4. Устни справки

Необходими документи:

Извършва се без написана молба
Квитанция за внесена държавна такса

*Забележка: Всички плащания за Агенция по вписванията се извършват по сметката на Агенция по вписванията.

Ася Томова

Съдия по вписванията

Първи етаж стая №4

Боряна Ангушева

Съдия по вписванията - Ръководител служба

Първи етаж стая №4

Мария Милева

Съдия по вписванията

Първи етаж стая №4

Администрация

Съдебен администратор

Съдебен администратор

ет.2, стая №19

тел: 034/ 409 600

Административен секретар

ет.2 ст.19

тел: 034/ 409 611

Човешки ресурси

ет. 2 ст. 19

тел: 034/ 409 609

Бюро "Съдимост"

Работно време

 • Работното време с граждани: 8:30ч - 17:00ч.

Свидетелството за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало на дадено физическо лице. 

Изисква се при постъпване на работа. Също при кандидатстване за получаване на определени разрешителни - за притежание на оръжие, за търговия с ценни книжа и др., както и при регистриране за упражняване на определени професии, като адвокат, лекар, архитект. 

НАРЕДБА № 8 ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ.
.......

"Чл. 34. (1) Свидетелство за съдимост се издава на лице въз основа на заявление, подадено в районния съд по месторождението му .
(2) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Заявление за издаване на свидетелство за съдимост може да бъде подадено и чрез районния съд по местоживеенето на заявителя. Районният съд по местоживеене на лицето служебно изисква справка от бюрото за съдимост по месторождението му, като посочва целта, за която се иска, ако същата е отбелязана в заявлението. Справката може да се поиска по факс или по електронен път. След получаване на справката съдът издава свидетелство за съдимост."


Заявлението трябва да съдържа следната информация

Трите имена и адреса на заявителя 
Гражданство
Единен граждански номер
Трите имена на майката и бащата на молителя 
Дата на раждане 
Място на раждане 
Причина, поради която се иска свидетелство (напр. кандидатстване за 
работа). 

Заедно с заявлението задължително се представят: 

- лична карта 
- удостоверение за наследници (ако се иска свидетелство за починал 
роднина)
(Ако свидетелството за съдимост е за роднина, се изисква изрично писмено пълномощно. Когато се иска свидетелство за съдимост за други лица, се изисква изрично нотариално заверено пълномощно.)
- документ за внесена по банков път държавна такса 5(пет)лв по сметката на РС
(Държавната такса може да бъде платена и чрез ПОС терминал намиращ се в Информационен цънтър в съдебната палата.)
  

  На основание чл.4 от Закона за ограничаване на плащанията в брой събирането на приходи и други постъпления в лева в Районен съд могат да се осъществяват чрез ПОС терминал с валидни банкови карти VISAVisa ElectronV PAYMasterCardMaestro и Борика. ПОС терминалното устройство е инсталирано в Информационен център на първия етаж в сградата на Съдебната палата.


Съдът трябва да издаде свидетелство за съдимост в срок до 3 дни от подаване на молбата. Ако заявлението е подадена в съд, различен от съда по месторождение на молителя, срокът е седемдневен.


Бюро "Съдимост"

Първи етаж стая №13

тел:/факс: 034/ 409 640

Финансова служба

Е. Йовчева

Счетоводител

Първи етаж стая №14

тел: 034/409 607

К. Плачкова

Главен счетоводител

Първи етаж стая №14

тел: 034/409 606 / факс: 034/ 409 601

Н.Попова

Счетоводител

Първи етаж стая №14

тел: 034/409 607

Регистратура

Регистратура

ет. 1 ст. 6

тел: 034/ 409 620

Деловодства

Гражданско деловодство

ет. 2 ст. 17

факс 034/ 409 610

grd@rcourt-pz.info

Наказателно деловодство

ет. 2 ст. 16

факс 034/ 409 630

nkd@rcourt-pz.info

Връчване на призовки и съдебни книжа

Службата „Връчване на призовки и съдебни книжа“
отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа и включва всички разносвачи на призовки и книжа. Връчването на съобщения и размяната на съдебни книжа, освен в службата, може да става и по електронен път, на посочен от страната по делото електронен адрес,съгласно чл.42 от ГПК:
(1) Връчването на съобщенията се извършва от служител на съда, по пощата или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка. Когато в мястото на връчването няма съдебно учреждение, връчването може да се извърши чрез общината или кметството.
(2) По искане на страната съдът може да разпореди съобщенията да се връчват от частен съдебен изпълнител. Разноските на частния съдебен изпълнител са за сметка на страната.
(3) Когато съобщението не е връчено по друг начин, съдът може да разпореди по изключение връчването да стане от служител на съда по телефона, телекса, факса или с телеграма.
(4) На страната могат да се връчват съобщения и на посочен от нея електронен адрес. Те се смятат за връчени с постъпването им в посочената информационна система.

 Призоваването е важен аспект на съдебната система и на способността й да раздава правосъдие по бърз и справедлив. Процесът на призоваване е насочен към защита на правата на лицата, въвлечени в съдебно производство. В хода на производството се засягат значителни законни права и интереси на страните. Страните имат право да бъдат информирани за съдебните заседания или действията на съда. Призовките трябва да се връчат на посочените в тях лица не по-късно от седем дни преди датата на съдебното заседание. Предварителното връчване на призовка се прави с идеята, че призованото лице ще има достатъчно време да се подготви за заседанието. Сътрудничеството ви с призовкаря е също много важно. Нарочното криене и отказ да се приеме призовка в крайна сметка увреждат Вашите права. И това не означава, че няма да има съдебна процедура. Съдът може да разгледа делото без Ваше участие. Отказът да се приеме призовката, обявлението или други съдебни книжа, които са редовно предявени, има същите правни последици, както и ако призовката е редовно връчена.

 Призовката е официално съобщение, че лицето трябва да се яви в съдебната зала на определена дата и час. Много е важно да се явите точно на деня и часа, посочени в призовката.

 Ищец, ответник, жалбоподател, свидетел или заинтересована трета страна или обвиняем (по наказателни дела). Законът позволява призовката да се връчи на лице, различно от посоченото в призовката. Призовката може да се остави на лице, което има редовен контакт и познава призования. Призовката може да се връчи също и на юридически представител, на съсед или член на семейството на призования. Всяко лице, получило призовката за сметка на призования, е задължено да му я предаде. И по граждански, и по наказателни дела, призованото лице може да получи призовката чрез работодателя си. Призовките обикновено се връчват лично на лицето, което е призовано, от призовкар или съдебен служител. В определени инстанции призовките могат да се връчат по поща с обратна разписка, чрез общината, полицията, прокуратурата или следствието. В спешни случаи призовките могат да се връчат по факс, чрез телеграма или по телефона. Когато лицето е с неизвестен постоянен адрес, то се призовава чрез “Държавен вестник”.

 Какво да очаквам от призовкаря-

- Призовкарят трябва да покаже валидна идентификационна карта, издадена от съда или от съответен висшестоящ от следствената служба или полицейско управление, към които работят служителите, връчващи призовки.

- Към Вас трябва да се отнасят с уважение и без предразсъдъци или дискриминация. Вашето отношение със служителите трябва да се основава на взаимно уважение и сътрудничество. Призовкарите имат отговорна работа. Доброто Ви отношение към тях е важно.   Могат ли да се връчват други документи-  Можете да получите и други обявления или съдебни документи. Обявленията се отнасят до информиране на лицето, че е издаден определен съдебен акт. Съдът обявява решенията си с мотивите към тях не по-късно от 30 дни от датата на последното съдебно заседание. Други документи, които могат да бъдат връчвани, са: заключенията на вещите лица, копия от исковата молба или жалбата или от съдебния акт.

 Оособени правила:

- Когато страна замине за повече от 30 дни в чужбина, тя е длъжна да посочи съдебен адрес, ако няма адвокат по делото в Република България. Ако лицето не посочи такъв адрес, всички книжа се прилагат към делото и се считат за връчени. Обърнете внимание, че съдът трябва да предупреди страните и свидетелите за тези последици, когато връчва първите призовки, обявления и други книжа.

- Ако лицето, на което се връчва призовката, откаже да я приеме, това се удостоверява с подписа на поне един свидетел. В този случай лицето се счита за призовано.

- Адвокат не може да откаже да получи призовка на свой клиент.

- Ако е призован свидетел или вещо лице, но той не се яви в съда (без да има сериозни причини за това), съдът може да му наложи глоба в размер до 100 лв.

- Неявяването на обвиняем в съда може да доведе до промяна на мярката за неотклонение (парична гаранция, задържане под стража, др.). На свидетел, който не се яви в съда, може да му бъде наложена глоба до 100 лева и съдът да постанови принудителното му довеждане на следващото съдебно заседание.

 Ако сте страна по гражданско дело, ще бъдете призован само за първото съдебно заседание. Трябва да следите графика са съда за датите на следващите заседания по делото Ви. Ако сте обвиняем, заедно с призовката Ви се връчва и копие от обвинителния акт.

Служба "Архив"

Архив

ет." -1"

тел: 034/ 409 613

Куриери

Куриери

ет. 2 ст. 15

тел: 034/ 409 617

Съдебни секретари

Съдебни секретари

ет. 2 ст. 31/ет. 2 ст. 32

Статистик

Статистик

ет. 1 ст. 6

тел: 034/ 409 608

Системен администратор

Системен администратор

ст. 73

тел: 034/ 409 616

Информационен център

Работно време

 • Непрекъснато работно време от 9:00 до 16:30ч.

Информационен център

Телефон за информация: 034 409 666

Център за медиация

Работно време

 • Работното време на Центъра за медиация:
 • всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 часа
 • Съдебната палата ет.2, ст.№51

Карамфилка Бонджова

Координатор

ст. 73

тел: 034/409 608

mediation@rcourt-pz.info; k.bondjova@rcourt-pz.info

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация