C C C C A+ A A- X

Съдебни преводачи

Съдебният преводач трябва да има ниво по съответния чужд език С1 или С2, съгласно Общата Европейска езикова рамка. Трябва да не бъде осъждан за престъпление от общ характер; да не е лишен от право да упражнява професия или дейност; да не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт и да има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако е чужд гражданин.
Дейността на преводачите в съдебното производство се основава на следните принципи: законност; процесуална независимост на преводача; добросъвестност, обективност, точност и пълнота на превода; поверителност и спазване на професионалната етика.
В окръжните и административните съдилища, както и в специализирания наказателен съд се поддържат регистри, съдържащи списъци на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи.
Съдебният преводач има свободен достъп и може да прави справки по делото, по което е назначен преводът, да получава копия от книжа и сведения с предимство в съда, прокуратурата, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на съдебен преводач, което удостоверява чрез представяне на карта на съдебен преводач.

НАРЕДБА № Н-1 ОТ 16.05.2014 Г. ЗА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ

 

 

С  П  И  С  Ъ  К 

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ

ЗА ПАЗАРДЖИШКИ СЪДЕБЕН РАЙОН

/2021 г./

  1. Инж. Лили  Нешева, Сертификат за ниво по немски език – С1, съгласно Общата Европейска езикова рамка;
  2. Илка  Енчева, гр. София, магистър славянска филология, македонски, словенски, сръбски, хърватски език;
  3. Красимир Иванов, образование средно – ЕСПУ с преподаване на чужди езици,включен в Списъка на физическите лица към Министерство на външните работи, които извършват преводи на документи от др.книжа от чужд на български език и от български на чужд език на територията на РБ за извършване на преводи от/на – английски език;

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА АПЕЛАТИВЕН СЪД   ГР. ПЛОВДИВ 

                                               / МАГДАЛИНА ИВАНОВА/

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН  СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД:

                                   

АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА  ГР. ПЛОВДИВ :

                                                     

                                     РЪКОВОДИТЕЛ НА АПЕЛАТИВНА  СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД  ГР. ПАЗАРДЖИК:

                        /ЕЛЕОНОРА СЕРАФИМОВА/

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН  НАКАЗАТЕЛЕН СЪД:  

 

           И.Ф. ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА -ПАЗАРДЖИК :

                                               /ВАСИЛ МАЛИНОВ/

 

                                  РЪКОВОДИТЕЛ НА  СПЕЦИАЛИЗИРАНА  ПРОКУРАТУРА

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД    ГР. ПАЗАРДЖИК:

   /МАРИАНА ШОТЕВА/   

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация