C C C C A+ A A- X

Съдебни преводачи

Съдебният преводач трябва да има ниво по съответния чужд език С1 или С2, съгласно Общата Европейска езикова рамка. Трябва да не бъде осъждан за престъпление от общ характер; да не е лишен от право да упражнява професия или дейност; да не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт и да има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако е чужд гражданин.
Дейността на преводачите в съдебното производство се основава на следните принципи: законност; процесуална независимост на преводача; добросъвестност, обективност, точност и пълнота на превода; поверителност и спазване на професионалната етика.
В окръжните и административните съдилища, както и в специализирания наказателен съд се поддържат регистри, съдържащи списъци на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи.
Съдебният преводач има свободен достъп и може да прави справки по делото, по което е назначен преводът, да получава копия от книжа и сведения с предимство в съда, прокуратурата, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на съдебен преводач, което удостоверява чрез представяне на карта на съдебен преводач.

НАРЕДБА № Н-1 ОТ 16.05.2014 Г. ЗА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ

 

С П И С Ъ К

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ
ЗА ПАЗАРДЖИШКИ СЪДЕБЕН РАЙОН

/2022 г./

  1. Инж. Лили Славчева Нешева, Сертификат за ниво по немски език - С1, съгласно Общата Европейска езикова рамка;
  2. Илка Иванова Енчева, гр. София, магистър славянска филология, македонски, словенски, сръбски, хърватски език;
  3. Красимир Бориславов Иванов, образование средно - ЕСПУ с преподаване на чужди езици, включен в Списъка на физическите лица към Министерство на външните работи, които извършват преводи на документи от др. книжа от чужд на български език и от български на чужд език на територията на РБ за извършване на преводи от/на - английски език;
  4. Татяна Тодорова Начкова, образование - висше - магистър - английска филология - превод и бизнес комуникация, филолог преводач и специалист по бизнес комуникация;

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД

                                                                                             ГР. ПЛОВДИВ:

                                                                                                                      / МАГДАЛИНА ИВАНОВА/

                                                                                             

                                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН

СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД:

 

      АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА ГР. ПЛОВДИВ :

                                                  РЪКОВОДИТЕЛ НА АПЕЛАТИВНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА:

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД ГР. ПАЗАРДЖИК:

                                 /ЕЛЕОНОРА СЕРАФИМОВА/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН

                                                                                             НАКАЗАТЕЛЕН СЪД: 

 

                                                                                          ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА -                                                                 ПАЗАРДЖИК : /АЛБЕНА КУЗМАНОВА/

                                                                РЪКОВОДИТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА :

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ПАЗАРДЖИК:

                                                                                   /МАРИАНА ШОТЕВА/

  

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация