C C C C A+ A A- X

Състав

Председател

Работно време

  • Приемно време:
  • Всяка сряда от месеца от 15:00 до 16:00 часа, след предварително подадено писмено заявление и кратко описание на проблема. Няма да бъдат приемани лица, които имат висящи дела.
  • Писмените заявления се подават в стая № 6 - регистатура.

Функции на председателя:
Председателят на районния съд осъществява общо организационно и административно ръководство, отговаря за дейността на съда и го представлява. Изготвя годишен доклад за дейността на съда и го изпраща на Висшия съдебен съвет. В края на всяко шестмесечие председателят подготвя и предоставя на инспектората при Министерството на правосъдието информация за образуването и движението на преписките и делата на съдиите, съдия-изпълнителите и съдиите по вписванията. Той разпределя работата между съдиите и участва в съдебни заседания. Председателят назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби

Христо Георгиев

Административен ръководител - Председател на Районен съд - Пазарджик

Пазарджик, ул. "Хан Крум" №3

rcourt-pz@rcourt-pz.info

Магистрати

IX състав Елисавета Радина

Наказателно отделение

VI състав Николинка Попова

Гражданско отделение

VIII състав Цветанка Вълчева

Гражданско отделение

XVII състав Ани Харизанова

Гражданско отделение

XVI състав Мира Мирчева

Гражданско отделение

VII състав Димитър Чардаков

Гражданско отделение

XX състав Красимир Лесенски

Наказателно отделение

XXVIII състав Мария Ненова

Гражданско отделение

XIII състав Камен Гатев

Наказателно отделение

XIX състав Ангел Ташев

Гражданско отделение

XVIII състав Ненка Цветанкова

Гражданско отделение

XI състав Снежана Стоянова

Наказателно отделение

XXI състав Капка Вражилова

Наказателно отделение

X състав Таня Петкова

Наказателно отделение

XII състав Христо Георгиев

Гражданско отделение

Съдебно-изпълнителна служба

Работно време

  • Работното време с граждани:
  • 09:00ч - 17:00ч.

ВАЖНО: Считано от 13.05.2013, съгласно чл. 3, ал.5, т.1 б.”о” от ЗДДС, за услугите, предоставяни от държавен съдебен изпълнител се дължи ДДС.
- При внасяне на суми по дела в платежното нареждане, при основание за плащане, вносителите трябва изрично да посочват номера на съответното дело, за което се отнася банковия превод.


Изплащане на суми се извършва по банков път,
след изричното им поискване съгласно чл.455 ал.3 от ГПК. 


Държавният съдебен изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересуваната страна на основание представен изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение.
Молбите за изпълнение се подават на държавния съдебен изпълнител, в чийто район се намират:
а) движимите или недвижимите вещи, върху които е насочено изпълнението;
б) местожителството на третото задължено лице, когато изпълнението е насочено върху вземания на длъжника към него;
в) местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие, когато се касае за изпълнение на такива задължения;
г) местожителството на взискателя или длъжника, по избор на взискателя, когато се касае за присъдена издръжка.
Взискателят може да поиска от държавния или частния съдебен изпълнител по своето местожителство налагане на запор или възбрана върху вещи и вземания на длъжника, макар и съобразно горните правила изпълнителните действия да подлежат на извършване от друг съдебен изпълнител. След налагане на запора или възбраната държавният или частният съдебен изпълнител препраща изпълнителното дело на надлежния съдебен изпълнител.
Когато изпълнението е насочено към парични вземания на длъжника от трето задължено лице с местожителство в друг съдебен район, изпълнителното дело не се препраща.

В Съдебно изпълнителна служба се извършват следните справки :
за образувани изпълнителни дела и техните номера
за движение по делата / получени справки, дължими суми, наложени запори, възбрани, насрочени описи, публични продажби и др./
В Съдебно изпълнителна служба се издават удостоверения:

за липса на изпълнителни дела
за наличие на изпълнителни дела
други удостоверения по искане на страните по делата

1-ви състав Мариана Симонова

Държавен съдебен изпълнител

2-ри състав Венцислав Люнгов

Държавен съдебен изпълнител

3-ти състав Албена Кехайова

Държавен съдебен изпълнител

Деловодството на ДСИ

Намира се на първи етаж стая №7

тел/факс: 034/ 409 650

e-mail: dsi@rcourt-pz.info

Служба Вписванията

Работно време

  • Работното време с граждани: 10:30ч - 12:30ч. и 13:00 - 15:00

Служба по вписванията се намира на първи етаж стая №3. 
Телефон/факс: 034/ 44 23 04.

След реорганизация в рамките на Министерство на Правосъдието част от функциите на службите по вписвания към Районните съдилища се пое от Агенция по вписванията.
Службата по вписванията издава удостоверения за сделки с недвижими имоти и ипотеки. Издават се удостоверения за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания относно лица, недвижими имоти и определено време.
По закон, удостоверенията се издават на същия ден, в който е подадена молба, или най-късно на следващия ден. В някои случаи, съдилищата не могат да спазят този срок.
Спрваки за граждани, извършвани от Агенция по вписванията:

Удостоверение за тежест
Необходими документи:

Молба
Ксерокопие от акта за собственост
Квитанция за внесена държавна такса

2. Разпечатка на партида

Необходими документи:

Молба свободен текст
Квитанция за внесена държавна такса

3. Копие на нотариален акт

Необходими документи:

Молба свободен текст
Квитанция за внесена държавна такса - по 1 (един) лев на нотариален акт, като допълнително се заплаща при желание за заверка - 2 (два) лева на първа страница и по 1 (един) лев на следваща

4. Устни справки

Необходими документи:

Извършва се без написана молба
Квитанция за внесена държавна такса

*Забележка: Всички плащания за Агенция по вписванията се извършват по сметката на Агенция по вписванията.

Ася Томова

Съдия по вписванията

Първи етаж стая №4

Боряна Ангушева

Съдия по вписванията - Ръководител служба

Първи етаж стая №4

Мария Милева

Съдия по вписванията

Първи етаж стая №4

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация