C C C C A+ A A- X

Център за медиация

Центърът за медиация е реализиран съвместно от Районен съд – Пазарджик и Окръжен съд – Пазарджик и ще обслужва всички съдилища от съдебен район на Окръжен съд – Пазарджик. Инициативата цели да насърчи използването на медиацията като метод за решаване на съдебни спорове.

I. Какво е МЕДИАЦИЯ и кога се провежда

   Медиацията е един от алтернативните способи за доброволно разрешаване на спорове в неформална и поверителна процедура, насочени към подобряване достъпа до правосъдие.

   Медиация се провежда при спорове от гражданско-правен и административно-правен характер, при търговски, семейни или потребителски спорове, както и във всички случаи, когато Законът позволява това.

Защо медиацията е подходяща за Вас

   Имате спор → насрещната страна не разбира вашите аргументи →желаете да спестите средства → тогава имате нужда от медиатор!
Медиацията събира страните по спора с неутрална трета страна – МЕДИАТОР, който изслушва и двете страни и им помага да постигнат взаимно приемливо разрешение.

Какво може да постигнете

   Подобряване на отношенията между спорещите и постигане на решение, съобразено с взаимните интереси.
 Доброволно разрешаване на спора чрез сключване на спогодба.
 Прекратяване на съдебните производства.

 

   Центърът предоставя безвъзмездно възможност на спорещите да разрешат правния спор доброволно, посредством медиация и със съдействието на медиатор, всеки работен ден от 9 до 17 ч.

Как да участвате в процедурата

- подавате заявление за участие в процедура по медиация
- избирате медиатор от одобрения от съда списък
- насрочвате среща

Какво може да постигнете

Подобряване на отношенията между спорещите и постигане на решение, съобразено с взаимните интереси.
     Доброволно разрешаване на спора чрез сключване на спогодба.
     Прекратяване на съдебните производства.

II. Основни принципи

  • Безпристрастност

Медиаторите не проявяват пристрастие и не вземат страна по спора. Медиаторите не са съветници и не дават съвети по личните позиции. Те обикновено препоръчват търсенето на правни съвети успоредно с процеса на медиация.

  • Поверителност

    По принцип посочените обстоятелства и факти и предоставените документи в хода на медиацията не могат да се използват като доказателства по същия случай в съда. Медиаторът не може също така да свидетелства.

  • Доброволен характер на медиацията

    Страните в конфликта трябва да бъдат уведомявани за процедурата по медиация като допълнителна възможност за разрешаване на техния конфликт. Отказът да се използва медиация не оказва въздействие върху резултатите от съдебното решение.
    Този принцип не влиза в противоречие със задължителните информационни срещи относно медиацията или дори със задължителната медиация, при условие че страните не са принудени да уредят своя конфликт чрез медиация.
           

III. Правна рамка

    Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз проявяват последователен и дълготраен интерес към алтернативните способи за разрешаване на спорове и особено към медиацията. Затова нормативната уредба на медиацията в България има наднационална рамка, в съответствие с която е хармонизирано вътрешното ни законодателство.

    НАДНАЦИОНАЛНА ПРАВНА РАМКА
1. Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси
 2. Резолюция на Европейски парламент от 13.09.2011 относно прилагането в държавите-членки на Директивата относно медиацията, нейното въздействие върху медиацията и възприемането й от съдилищата – 2011/2026(INI)
3. Препоръки на Комитета на Министрите на Съвета на Европа

R (98) 1 относно семейната медиация
R (99) 19 относно медиацията по наказателни въпроси
R (2001) 9 относно медиацията между административни власти и частни лица
R (2002) 10 за медиация по граждански въпроси
4. Директива 2013/11/ЕС  за алтернативно разрешаване на спорове
5. Регламент (ЕО) № 524/2013 относно он-лайн решаване на потребителски спорове

    НАЦИОНАЛНА ПРАВНА РАМКА
1. Закон за медиацията, приет м. декември 2004, изм. ДВ бр.86/ 24.10.2006 , доп.бр.9/28.01.2011г, изм.и доп.бр.27/01.04.2011
2. Процедурни и етични правила за поведение на медиатора, одобрени със Заповед No.ЛС-04-364/17.06.2005 на Министъра на правосъдието, издадена на осн.§ 1 ПЗР на ЗМ
 3. Наредба № 2/15.03.2007 за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори;за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване и отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора.
4. Правила за осъществяване на контрол за спазване на изискванията за обучение на медиатори и за реда за извършване на проверки на организациите по чл.2 от Наредба № 2/15.03.2007г, одобрени със Заповед 20-04-1892/02.11.2012г на Министъра на правосъдието

IV. Участници в процедурата по медиация

    Участници в процедурата по медиацията са страните, медиатор/ко-медиатори, адвокати и експерти. За страните по съдебните спорове услугата е безплатна. Участието на медиаторите е доброволно и безвъзмездно.

Кой може да бъде МЕДИАТОР към Център за медиация?

Ако желаете да работите към Центъра за медиация при ПОС и ПРС, трябва да сте вписани в Единен регистър на медиаторите.

Необходими документи за кандидатстване като медиатор в Центъра за медиация към Районен съд – Пазарджик и Окръжен съд – Пазарджик:

- Заявление за участие в Центъра за медиация;
- Копие от сертификат /или друг документ, удостоверяващ преминаването на обучение по медиация/ и Удостоверение, че е вписан в Регистъра на медиаторите към Министерство на правосъдието;
- Автобиография, в която по възможност да е посочено какъв опит има в разрешаването на конфликти;
- Актуална дигитална снимка.

V. Списък на медиаторите

1.Цветанка Христоскова
2.Боряна Дунгарова
3.Ивайла Георгиева
4.Василиа Илиева Христева
5.Силвана Георгиева Костадинова - Новоместска
6.Елена Георгиева Костова - Петкова
7.Иванка Запрянова Петкова
8.Десислава Юриева Карамитрова - Проданова
9.Стефка Илиева Каракашева - Инчева
10.Преслава Събкова Мехтерова
11.Енинка Георгиева Куртева
12.Доц. д-р Блага Петрова Маджурова
13.Манка Васкова Бабаджанова
14.Петър Тодоров Атанасов
15.Цветелина Минкова Митева
16.Ангел Горанов Герджиков
17.Мариана Любенова Банева
18.Магдалена Людмилова Мончовска

 


VI. Формуляри

  • Заявление за участие в Центъра за медиация тук;
  • Представяне и запознаване с процедурата

- попълване на Информационен формуляр при препращане от съда на страните по висящ спор тук и за въззивни дела тук
- попълване на Заявление за медиация тук в случай, че страните по висящ спор сами са поели инициативата да се отнесат към медиатор  
- подписване на Декларация за неразгласяване на информация от страните, участващи в процедурата по медиация

  • Уводни думи на медиатора:

- подписване на споразумение за медиация тукдекларации, пълномощни

  • Общи и отделни /индивидуални/ срещи

- попълване на информационен формуляр за проведена среща тук

  • Постигане на споразумение

- попълване на формуляр за обратна връзка от медиатора към препращащия съдия за резултата от медиацията тук

  • Основания за спиране или прекратяване на процедурата – чл.14 и чл.15 Закон за медиацията 
  • Споразумение

- съдържание и форма - чл.16 Закон за медиацията 
- действие на споразумението  - чл.17 Закон за медиацията
- изпълнителна сила


Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация